بیمه مسئولیت اماکن ورزشی

بیمه مسئولیت اماکن ورزشی

 

این بیمه نامه مناسب ترین راه برای جبران غرامت حوادث پیش بینی نشده برای کلیه‌ مراجعین‌ به‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌ ، دست‌اندرکاران و صاحبان‌ این‌ مجموعه‌‌ها می باشد. صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌شود، مواجه‌ می‌گردند.از این جهت تهیه بیمه‌نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌ برای ایشان ضروری است.

بروز حوادث‌ متنوع‌ و پرمخاط‌ره‌ برای کلیه‌ مراجعین‌ به‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌ مشکلات‌ عدیده‌ای‌ برای‌ دست‌اندرکاران و صاحبان‌ این‌ مجموعه‌‌ها پدید می‌‌آورد. صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌شود، مواجه‌ می‌گردند که‌ مناسب‌ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه‌نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌ است‌.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • فوت
  • نقص عضو
  • خسارت مالی 

هر فرد بیمه گذار می‌تواند به انتخاب خود میزان پوشش‌های بیمه نامه‌اش را انتخاب و خریداری نماید. تعداد پوشش‌های پوشش فوت و نقص عضو به درخواست بیمه گذار در بیمه نامه درج می‌شود و بیمه گذار با توجه به پوشش‌های بیمه نامه در طول مدت داشتن بیمه نامه می‌تواند از پوشش‌های گفته شده استفاده نماید. 

 

 

چند نکته مهم در بیمه مسئولیت اماکن ورزشی

 

  • حتما در زمان خرید بیمه مسئولیت اماکن ورزشی به این نکته مهم توجه داشته باشید که این بیمه نامه فقط خسارت حوادثی را پرداخت می‌کند که مسئول آن حادثه قصور و کوتاهی مدیر یا مربی آن  مجموعه در رعایت موارد ایمنی باشد، خسارات مربوط به همه حوادث ورزشکاران و یا حوادثی ناشی از بیماری که ممکن است برای آن‌ها اتفاق بیافتد تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
  • برای جبران حوادث ورزشی مربوط به اشتباه و بی دقتی ورزشکار در انجام تمرینات ورزشی مدیران ورزشگاه‌ها می‌توانند بیمه حوادث گروهی را برای هر کدام از ورزشکاران به نام آن‌ها تهیه نماید تا بتوانند در زمان خسارات بدنی از آن برای هزینه‌های پزشکی استفاده نمایند.
  • در بیمه نامه های مسئولیت استفاده کنندگان از مجموعه ورزشی خانم، آقا و یا کودک و نوجوان با مشخص شدن رده‌های سنی آن‌ها  نیز باید مشخص شود.
  • حتما تعداد مربیان و تعداد ورزشکاران و تماشاگران ورزشی در باشگاه و ورزشگاه ورزشی باید در زمان صدور به شرکت بیمه اعلام شده باشد.
  • نکته مهم دیگر اعلام مشخصات رشته‌های ورزشی در بیمه نامه، تعداد نوبت ورزشی و مدت زمان هر دوره نیز به صورت دقیق به شرکت بیمه اعلام نمایید و اگر در طول مدت داشتن بیمه نامه رشته ورزشی دیگری به مجموعه اضافه شد و یا تغییر کرد باید به شرکت بیمه اعلام شده و با صدور الحاقیه موارد بیمه نامه تصحیح شود.