بیمه مسئولیت دلالان رسمی

بیمه مسئولیت دلالان رسمی

موضوع بیمه مسئولیت دلالان یا کارگزاران رسمی

موضوع بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار و کارکنان وی در قبال بیمه گذاران و بیمه شدگان و بیمه گران و یا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هایی که بیمه گذار این بیمه نامه، بعنوان دلال رسمی بیمه در آن دخالت داشته، اعم از اینکه بیمه نامه صادر شده یا نشده باشدتا میزانی که در این بیمه نامه پیش بینی شده است.

این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می‌شود. کلیه مراجعه کنندگان به دلالان رسمی بیمه (افراد ثالث) به این بیمه نامه نیاز دارند.

خرید بیمه مسئولیت حرفه ای کارگزاران بیمه

برای خرید این بیمه نامه کافیست فرم " پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی" توسط کارگزاران تکمیل و مهر و امضاگردد.