بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح ،محاسب ،مشاور :

بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین در قبال مالك, اشخاص ثالث و كاركنان اجرايی پروژه  بدين معنی كه چنانچه در نتيجه سهل انگاری يا قصور, خطا, غفلت يا اشتباه حرفه ای بيمه گزار در محل ملك مورد محاسبه, طراحی و نظارت خسارت بدنی و مالی به مالك, اشخاص ثالث ، كارگران پروژه  و کارفرما وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود. بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد. کلیه مهندسین در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش های ساختمانی و غیر ساختمانی و در تخصص های مختلف شامل عمران ، شهرسازی ، معماری ، برق ، مکانیک ، تاسیسات ، نقشه برداری ، آتش نشان ، ژئوتکنیک ، مشاور امکان خرید این بیمه نامه را دارند .

مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش در بخش ساختمانی :

تخریب ساختمان های کناری در زمان عملیات گودبرداری ، فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان های مجاور، فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی ، خسارت وارده به تاسیسات شهری ، خسارت جانی و مالی وارد به رهگذران ، خسارت های احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه نمونه هایی از مصادیق حوادث و خسارت های تحت پوشش این بیمه نامه هستند.

حادثه موضوع بیمه : 

رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه وفق شرح وظایف تعیین شده بیمه گذار اتفاق افتد و منجر به خسارت جانی و مالی  به اشخاص ثالث گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود .

محل مورد بیمه :

 کلیه اماکنی که بیمه گذار برای آنجا امور نظارت ، طراحی و محاسبات و... را قبلا انجام داده یا اینکه درحال حاضر انجام میدهد .

 پوشش های اصلی :

جبران خسارت بدنی هر نفر در ماههای عادی تا سقف :4/800/000/000 ریال

جبران خسارت بدنی هر نفر در ماههای حرام تا سقف : 6/400/000/000 ریال

حداکثر تعهد بدنی بیمه گر در طول مدت بیمه :  32/000/000/000 ریال

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه : 480/000/000 ریال

خسارت مالی در هر حادثه و در طول مدت بیمه : ( متغیر با انتخاب بیمه گذار )