بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

 بیمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال بوده که پروژه‌های درحال ساخت یا سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ALL RISKS یعنی تمام خطرات ماشین‌آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار می دهد. مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده تحت پوشش می باشد.

 


بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.
طرح‌هاي ساختماني، صنعتي و عمراني، در دوره عمليات اجرايي و همچنين در زمان بهره‌برداري، به طور معمول در معرض خطراتي پيش‌بيني نشده و پر خسارت قرار دارند. و اين احتمال نيز وجود دارد كه پيمانكار و عوامل بيمه‌گذار در نتيجه سهل‌‌انگاري يا خطاهاي انساني باعث زيانهائي نيز به اشخاص ثالث گردند كه قانوناً مسئول شناخته شوند.


بيمه هاي مهندسي از جمله رشته هاي مهم ونوين در بازار جهاني بيمه محسوب مي شوند كه با توجه به كاربردهاي گوناگون آن، از تنوع زيادي برخوردار هستند. 

بیمه مهندسی سامان از زیر شاخه‌های بیمه‌های اموال است. بنابراین تمام اصول و کلیات بیمه‌های اموال، مانند اصل حسن نیت، جانشینی، غرامت و … هم در بیمه‌های مهندسی صادق است.

بیمه مهندسی سامان جزو بیمه‌های اموال است.
برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته‌های گوناگون می‌باشد.
بیمه‌ مهندسی سامان با دامنه وسیع خود خطرات متعدد و متنوعی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بیمه‌های مهندسی علاوه بر اینكه:

موارد بیمه‌شده ‌را در دوره عملیات ساختمانی یا نصب تجهیزات و ماشین‌آلات پوشش می‌دهد؛
حتی انجام عملیات در زمان آزمایش و یا دوره تضمین (نگهداری) كه مطابق پیمان بعهده پیمانكار می‌باشد را نیز شامل می‌شود.
تقسیم ‌بندی بیمه مهندسی سامان
الف) بیمه‌ مهندسی سامان در دوره احداث (Construction) شامل:
بیمه تمام خطر نصب (EAR)

بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

ب) بیمه مهندسی سامان در دوره بهره‌‌برداری (Operation) شامل:
بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)

بیمه شکست ماشین‌آلات (MB)