بیمه شهروندی

بیمه شهروندی

بیمه مسئولیت شهروندی

موضوع این بیمه‌نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می‌دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه‌نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی- کارگری استفاده‌کننده از خدمات حرفه‌ای، استفاده‌کننده از محصولات تولیدی را با بیمه‌گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیرعمدی بیمه‌گذار دچار آسیب بدنی یا زیان مالی شود.


 

خطرات و خسارات تحت پوشش:
با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌ نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

فوت
نقص عضو
هزینه پزشکی
غرامت مالی

نحوه صدور بیمه نامه
این بیمه نامه به دو صورت انفرادی و خانوادگی صادر می‌شود که در بیمه ‌نامه نام هریک از اعضای خانواده درج و درزمان بروز حادثه‌ ای که بر اثر سهل‌ انگاری یکی از افراد خانواده پیش آمده و هیچ بیمه‌ نامه دیگری آن را پوشش نداده است، بیمه‌گر خسارات را می‌پردازد.

با توجه به خطراتی که تحت پوشش قرار می‌گیرد این بیمه‌نامه قیمت مناسبی دارد که هر خانواده‌ای قدرت خرید آن را دارد.

از عمده ریسک های تحت پوشش این بیمه مسئولیت مدنی شهروندی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

خطرات ناشی از حیوانات اهلی تحت تملک بیمه گذار به اشخاص ثالث
خسارات وارد به اشخاص ثالث در اثر فعالیت های بیمه گذار در اوقات فراغت (به عنوان نمونه خسارات وارد به دیگران ناشی از ورزش هایی از قبل اسکی، ماهیگیری، دوچرخه سواری و …)